Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
Đã thích
Đã thêm sp vào so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
trượt lêntrượt lên

Lịch bảo dưỡng

Mã phụ tùngKm x 1,000 (Chỉ số km ) 15101520253035404550
  Các bu lông/đai ốc an toàn I   I   I   I   I   I
  Bu gi     I   R   I   R   I
  Bộ lọc gió      R    R    R      R
  Chân chống giữa   L L L L L L L L L L
  Dây đai (125)     I   R   I   R   I
  Dây đai (150)      R    R    R    R    R
  Tay ga A   A   A   A   A   A
  Bi văng     R   R   R   R   R
  Bạc nhựa     R   R   R   R   R
  Rãnh đặt bi văng     C   C   C   C   C
  Lọc dầu động cơ  R    R    R    R    R    R
  Khe hở nhiệt xu páp A   A   A   A   A   IA
  Hệ thống điện & ắc qui  I  I  I  I I  I  I  I I  I  I
  Hệ thống tản nhiệt            I         I
  Tay phanh L   L   L   L   L   L
  Dầu phanh ** I I I I I I I I I I I
  Dầu động cơ * R I R I R I R I R I R
  Dầu láp     I   I   I   I   I
  Hiệu chỉnh đèn pha     A   A   A   A   A
  Má phanh  I I I I I I I I I I I
  Độ mòn và áp suất lốp I I I I I I I I I I I
  Chạy thử xe I I I I I I I I I I I
  Vòng đệm kín ổ trục bánh trước     L   L   L   L   L
  Chốt_Vít điều chỉnh phanh trống sau     L   L   L   L   L
  Dây công tơ mét (nếu có)     L   L   L   L   L
  Hệ thống giảm sóc     I   I   I   L   L
  Cổ lái A   A   A   A   A   A
  Hệ thống truyền động      L    L    L    L    L
  Dụng cụ chuyên dùng  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I
  Thời gian thực hiện công việc   100  50  180  50  180  50  180  50  180  50  180

: Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần)

: Vệ sinh

: Thay thế

: Điều chỉnh

: Bôi trơn

: Kiểm tra sau mỗi 2,500 km

** : Thay thế sau mỗi 2 năm 

Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí 1800-5555-85

Km x 1.000 hoặc tôi đa (tháng)1 (1)5 (5)10 (10)15 (15)20 (20)25 (25)30 (30)35 (35)40 (40)45 (45)50 (50)
Bu-lông/đai ốc liên quan tới an toàn của xe I   I    I    I    I    I
Bugi     I    R    I    R    I
Chân chống đứng   L L L  L  L L  L L L L
Dây đai truyên động (125 cm³)     I    R    I    R    R
Dây đai truyền động (150 cm³)     R    R    R    R    R
Tay ga  A   A    A    A    A    A
Bi văng     R    R    R    R    R
Guốc trượt     R    R    R    R   R
Rãnh đặt bi văng     I    I    I    I    I
Họng ga    C C  C  C  C  C C  C C  C
Loc dâu đông cơ R   R    R    R    R   R
Khe hở xú páp A    A    A    A    A   A
Ắc quy va hệ thống điện I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Hê thông lam mat xy-lanh            I         I
Tay phanh L   L    L    L    L   L
Dầu phanh** I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Dầu động cơ* R I R  I  R  I  R  I  R I  R
Dầu·hộp·giảm·tốc     R    R    R    R   R
Điều chỉnh đèn pha     A    A    A    A   A
Má phanh I I I I  I  I  I  I  I I I
Áp suất lốp và độ mòn I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Chạy thử xe I I I  I  I  I  I  I  I I  I
Giảm xóc     I    I    I    I    I
Cổ lái A   A    A    A    A   A
Hệ truyền động      L    L    L    L    L
Km x 1.000 hoặc tôi đa (tháng)1 (1)5 (5)10 (10)15 (15)20 (20)25 (25)
Bu-lông/đai ốc liên quan tới an toàn của xe I   I   I  
Bugi     I   R  
Chân chống đứng   L L L L L
Dây đai truyên động (125 cm³)     I   R  
Dây đai truyền động (150 cm³)     R   R  
Tay ga  A   A   A  
Rãnh đặt bi văng     I   I  
Họng ga   C C C C C
Lọc gió     R    R  
Khe hở xú páp A   A   A  
Ắc quy va hệ thống điện I I I I I I
Hê thông lam mat xy-lanh           I
Tay phanh L   L   L  
Dầu phanh** I I I I I I
Dầu động cơ* R I R I R I
Dầu·hộp·giảm·tốc     I   I  
Điều chỉnh đèn pha     A   A  
Má phanh  I I I I I I
Áp suất lốp và độ mòn I I I I I I
Chạy thử xe I I I I I I
Dây đồng hồ công tơ mét     L   L  
Giảm xóc     I   I  
Cổ lái A   A   A  
Hệ truyền động     L   L  
 

 

km x 1.000 hoặc tôi đa (thang)

 

1 (1)

 

5 (5)

10 (10)

15 (15)

20 (20)

25 (25)

30 (30)

35 (35)

40 (40)

45 (45)

50 (50)

Bu-lông/đai ốc liên quan tới an toàn của xe I   I   I   I   I   I
Bugi   I R I R I R I R I R

Chân chông giữa

 

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Dây đai truyên đông (125 cm³)

 

 

I

 

R

 

I

 

R

 

R

Dây đai truyên đông (150 cm³)

 

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

Tay ga

A

 

A

 

A

 

A

 

A

 

A

Bi văng

 

 

I

 

R

 

I

 

R

 

I

Đêm bi văng

 

 

I

 

R

 

I

 

R

 

I

Rãnh đặt bi văng

 

 

I

 

I

 

I

 

I

 

I

Loc gio

 

 

I

 

I

 

I

 

I

 

I

Loc dâu đông cơ

R

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

Khe hở xu pap

A

 

A

 

A

 

A

 

A

 

A

Ắc quy va hê thông điên

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Hê thông lam mat xy-lanh

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

Tay phanh

L

 

L

 

L

 

L

 

L

 

L

Dâu phanh**

I

I

I

I

I

R

I

I

I

I

I

Dâu đông cơ*

R

I

R

I

R

I

R

I

R

I

R

Dầu·hộp·giảm·tốc

 

 

I

 

I

 

I

 

I

 

I

Điêu chinh đen pha

 

 

A

 

A

 

A

 

A

 

A

Ma phanh

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ap suât lôp va đô mon

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Chay thử xe

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Giam xoc

 

 

I

 

I

 

I

 

I

 

I

Cô lai

A

 

A

 

A

 

A

 

A

 

A

 

: Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần thiết)

: Vệ sinh

: Thay thế

: Điều chỉnh

: Bôi trơn

: Kiểm tra sau mỗi 3000km

** : Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng

Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí 1800-5555-85

 

km x 1.000 hoặc tôi đa (thang)

 

1(1)

 

5(5)

10 (10)

15 (15)

20 (20)

25 (25)

30 (30)

35 (35)

40 (40)

45 (45)

50 (50)

Bu-lông/đai ốc liên quan tới an toàn của xe

I

 

I

 

I

 

I

 

I

 

I

Bugi   I R I R I R I I R I

Chân chông giữa

 

L

L

L

 

L L L L L L

L

Dây đai truyền động (125 cc)

 

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

Bi văng

 

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

Đêm bi văng

 

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

Tay ga

A

 

A

 

A

 

A

 

A

 

A

Rãnh đặt bi văng

 

 

I

 

I

 

I

 

I

 

I

Loc gio

 

 

I

 

I

 

I

 

I

 

I

Loc dâu đông cơ

R

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

Khe hở xu pap

A

 

A

 

A

 

A

 

A

 

A

Ắc quy va hê thông điên

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Hê thông lam mat xy-lanh

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

Tay phanh

L

 

L

 

L

 

L

 

L

 

L

Dâu phanh **

I

I

I

I

I

R

I

I

I

I

I

Dâu đông cơ *

R

I

R

I

R

I

R

I

R

I

R

Dầu hộp giảm tốc

 

 

I

 

I

 

I

 

I

 

I

Điêu chinh đen pha

 

 

A

 

A

 

A

 

A

 

A

Ma phanh

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ap suât lôp va đô mon

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Chay thử xe

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Giam xoc

 

 

I

 

I

 

I

 

I

 

I

Cô lai

A

 

A

 

A

 

A

 

A

 

A

 

: Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần thiết)

: Vệ sinh

: Thay thế

: Điều chỉnh

: Bôi trơn

: Kiểm tra sau mỗi 3000km

** : Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng

Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí 1800-5555-85

Mã phụ tùngKm x 1,000 (Chỉ số km ) 151015202530
      1 5 10 15 24 25 30
                   
  Safety fasteners Các khóa an toàn I   I   I   I
638853 Spark plug Bu gi   I R I R I R
B017968 Cartridge air filter Bầu lọc gió     C   C   R
668451 Centre stand bracket C hân chống giữa   L L L L L L
B016447 Driving belt (125) Dây đai (125)     I   R   L
841213 Driving belt (150) Dây đai (150)     R   R   R
668847 Throttle control Tay ga A   A   A   A
  Roller housing Rãnh bi văng     I   I   I
B018070 Air filter Lọc gió     I   I   I
82635R Oil filter Lọc nhớt R   R   R   R
  Valve clearance Khe hở nhiệt xu páp A   A   A   A
  Electrical system and battery Hệ thống điện & ắc qui I I I I I I I
880814 Cylinder ventilation system Ống thông hơi máy             I
666558/781120 Brake control levers Tay phanh L   L   L   L
  Brake fluid * Dầu phanh I I I I I I I
  Engine oil Dầu nhớt động cơ R I R I R I R
  Hub oil Dầu láp     I   I   I
  Headlight direction adjustment Chỉnh đèn pha     A   A   A
651356/82907R Brake pads Má phanh I I I I I I I
665551/665552 Tyre pressure and wear Độ mòn và áp suất lốp I I I I I I I
  Vehicle road test Chạy thử xe I I I I I I I
267819 Odometer gear Sâu công tơ mét     L   L   L
  Suspension Hệ thống treo     I   I   I
  Steering Hệ thống lái A   A   A   A
  Transmissions Các loại dây điều khiển     L   L   L
  Operation Time (min) Thời gian thực hiện công việc  80 30 170 30 170 30 170

I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần thiết)

C : Vệ sinh

R : Thay thế

A : Điều chỉnh

L : Bôi trơn

* : Kiểm tra sau mỗi 3000km

** : Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng

Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí 1800-5555-85

Mã phụ tùngKm x 1,000 (Chỉ số km ) 151015202530
      1 5 10 15 24 25 30
                   
  Safety fasteners Các khóa an toàn I   I   I   I
638853 Spark plug Bu gi   I R I R I R
B017968 Cartridge air filter Bầu lọc gió     C   C   R
668451 Centre stand bracket C hân chống giữa   L L L L L L
B016447 Driving belt (125) Dây đai (125)     I   R   L
841213 Driving belt (150) Dây đai (150)     R   R   R
668847 Throttle control Tay ga A   A   A   A
  Roller housing Rãnh bi văng     I   I   I
B018070 Air filter Lọc gió     I   I   I
82635R Oil filter Lọc nhớt R   R   R   R
  Valve clearance Khe hở nhiệt xu páp A   A   A   A
  Electrical system and battery Hệ thống điện & ắc qui I I I I I I I
880814 Cylinder ventilation system Ống thông hơi máy             I
666558/781120 Brake control levers Tay phanh L   L   L   L
  Brake fluid * Dầu phanh I I I I I I I
  Engine oil Dầu nhớt động cơ R I R I R I R
  Hub oil Dầu láp     I   I   I
  Headlight direction adjustment Chỉnh đèn pha     A   A   A
651356/82907R Brake pads Má phanh I I I I I I I
665551/665552 Tyre pressure and wear Độ mòn và áp suất lốp I I I I I I I
  Vehicle road test Chạy thử xe I I I I I I I
267819 Odometer gear Sâu công tơ mét     L   L   L
  Suspension Hệ thống treo     I   I   I
  Steering Hệ thống lái A   A   A   A
  Transmissions Các loại dây điều khiển     L   L   L
  Operation Time (min) Thời gian thực hiện công việc  80 30 170 30 170 30 170

I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần thiết)

C : Vệ sinh

R : Thay thế

A : Điều chỉnh

L : Bôi trơn

* : Kiểm tra sau mỗi 3000km

** : Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng

Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí 1800-5555-85

Mã phụ tùngKm x 1,000 (Chỉ số km ) 1510152025
  Số tháng 1 5 10 15 24 25
                 
  Safety fasteners Các bu lông/đai ốc an toàn I   I   I  
638853 Spark plug Bu gi   I R I R I
1A000193 Cartridge air filter Bầu lọc gió     C   C  
668412 Centre stand bracket Chân chống giữa   L L L L L
B016447 Driving belt (125) Dây đai (125)     I   R  
  Driving belt (150) Dây đai (150)     R   R  
  Throttle control Tay ga A   A   A  
  Roller housing Rãnh bi văng     I   I  
B017901 Air filter Lọc gió     I   I  
82635R Oil filter Lọc nhớt R   R   R  
  Valve clearance Khe hở nhiệt xu páp A   A   A  
  Electrical system and battery Hệ thống điện & ắc qui I I I I I I
880814 Cylinder ventilation system Ống thông hơi máy            
666558/781120 Brake control levers Tay phanh L   L   L  
  Brake fluid ** Dầu phanh ** I I I I I I
  Engine oil * Dầu nhớt động cơ * R I R I R I
  Hub oil Dầu láp     I   I  
  Headlight direction adjustment Hiệu chỉnh đèn pha     A   A  
651253/56294R Brake pads Má phanh I I I I I I
666946/666206/666207/666947 Tyre pressure and wear Độ mòn và áp suất lốp I I I I I I
  Vehicle road test Chạy thử xe I I I I I I
267819 Odometer gear Bánh răng công tơ mét     L   L  
  Suspension Hệ thống treo     I   I  
  Steering Hệ thống lái A   A   A  
  Transmissions Dây ga, dây phanh     L   L  
  Operation Time (min) Thời gian thực hiện công việc  80 30 170 30 170 30

I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần thiết)

C : Vệ sinh

R : Thay thế

A : Điều chỉnh

L : Bôi trơn

* : Kiểm tra sau mỗi 3000km

** : Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng

Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí 1800-5555-85

Mã phụ tùngKm x 1,000 (Chỉ số km ) 151015202530354045505560
82518R Roller bearing - Driven pulley Bi đũa côn sau     L   L   L   l   L   L
  Safety locks Khóa I   I       I       I   I
639687 Spark plug Bu gi     R   R   R   R   R   R
841213 Driving belt Dây đai     I R I   R   I R I   R
650639/ 648076 Throttle control Dây ga A   A   A   A   A   A   A
831997 Air filter Lọc gió     C   C   C   C   C   C
82635R Oil filter Lọc nhớt R   R   R   R   R   R   R
875701 CVT Filter Lọc chắn bụi hộp dây đai     C   C   C   C   C   C
  Valve clearance Khe hở nhiệt xu páp     A       A       A    
  Electrical system and battery Hệ thống điện & ắc qui I   I   I   I   I   I   I
497042/ 497042 Brake control levers Tay phanh trước sau L   L   L   L   L   L   L
  Brake fluid * Dầu phanh I   I   I   I   I   I   I
  Coolant * Dung dịch làm mát động cơ I   I   I   I   I   I   I
  Engine oil Dầu nhớt động cơ R I R I R I R I R I R I R
  Hub oil Dầu láp R   I   R   I   R   I   R
  Headlight direction adjustment Chỉnh đèn pha       A     A     A     A
CM068301/ CM074101 Brake pads Má phanh I I I I I I I I I I I I I
CM144403, 876921 Sliding blocks / variable speed rollers Bộ côn trước     R   R   R   R   R   R
597944/ 597944 Tyre pressure and wear Lốp I   I   I   I   I   I   I
  Vehicle test ride Chạy thử xe I   I   I   I   I   I   I
577183 Radiator (external cleaning) Giàn tản nhiệt (vệ sinh bên ngoài)       I     I     I     I
  Suspension Hệ thống treo I   I   I   I   I   I   I
  Steering Hệ thống lái A   A   A   A   A   A   A
  Transmissions Các loại dây điều khiển       L     L     L     L
  Operation Time Thời gian thực hiện công việc 60' 10' 100' 45' 150' 10' 140' 10' 150' 45' 100' 10' 190'
 
Mã phụ tùngKm x 1,000 (Chỉ số km ) 16121824303642485460
  Safety fasteners Các khóa an toàn I   I   I   I   I   I
638853 Spark plug Bu gi   I R I R I R I R I R
647130/ 666260 Centre stand bracket Chân chống giữa   L L L L L L L L L L
841213 Drive belt Dây đai   I R I R I R I R I R
666614/  666615 Throttle control Dây ga A   A   A   A   A   A
487401 Air filter Lọc gió   C C C C C C C C C C
82635R Oil filter Lọc nhớt   R R R R R R R R R R
483841 Mesh oil filter Lưới lọc dầu thô C C C C C C C C C C C
  Valve clearance Khe hở nhiệt xu páp   A   A   A   A   A  
  Electrical system and battery Hệ thống điện & ắc qui I I I I I I I I I I I
876885 Cylinder ventilation system Ống thông hơi máy         C       C    
666558/ 651034 Brake control levers Tay phanh trước sau L   L   L   L   L   L
  Brake fluid * Dầu phanh I I I I I I I I I I I
  Engine oil Dầu nhớt động cơ R R R R R R R R R R R
  Hub oil Dầu láp R I I I R I I I R I I
  Headlight direction adjustment Chỉnh đèn pha     A   A   A   A   A
651356 Brake pads Má phanh I I I I I I I I I I I
845607, 845607 Sliding blocks / variable speed rollers Bộ côn trước   I R I R I R I R I R
665551/ 665552 Tyre pressure and wear Độ mòn và áp suất lốp I I I I I I I I I I I
  Vehicle road test Chạy thử xe I I I I I I I I I I I
267819 Odometer gear Sâu công tơ mét     L   L   L   L   L
  Suspension Hệ thống treo     I   I   I   I   I
  Steering Hệ thống lái A   A   A   A   A   A
  Transmissions Các loại dây điều khiển     L   L   L   L   L
  Operation Time Thời gian thực hiện công việc 80' 150' 160' 150' 175' 95' 270' 95' 175' 150' 160'
 
Mã phụ tùngKm x 1,000 (Chỉ số km ) 151015202530
      1 5 10 15 24 25 30
                   
  Safety fasteners Các khóa an toàn I   I   I   I
638853 Spark plug Bu gi   I R I R I R
B017968 Cartridge air filter Bầu lọc gió     C   C   R
668451 Centre stand bracket C hân chống giữa   L L L L L L
B016447 Driving belt (125) Dây đai (125)     I   R   L
841213 Driving belt (150) Dây đai (150)     R   R   R
668847 Throttle control Tay ga A   A   A   A
  Roller housing Rãnh bi văng     I   I   I
B018070 Air filter Lọc gió     I   I   I
82635R Oil filter Lọc nhớt R   R   R   R
  Valve clearance Khe hở nhiệt xu páp A   A   A   A
  Electrical system and battery Hệ thống điện & ắc qui I I I I I I I
880814 Cylinder ventilation system Ống thông hơi máy             I
666558/781120 Brake control levers Tay phanh L   L   L   L
  Brake fluid * Dầu phanh I I I I I I I
  Engine oil Dầu nhớt động cơ R I R I R I R
  Hub oil Dầu láp     I   I   I
  Headlight direction adjustment Chỉnh đèn pha     A   A   A
651356/82907R Brake pads Má phanh I I I I I I I
665551/665552 Tyre pressure and wear Độ mòn và áp suất lốp I I I I I I I
  Vehicle road test Chạy thử xe I I I I I I I
267819 Odometer gear Sâu công tơ mét     L   L   L
  Suspension Hệ thống treo     I   I   I
  Steering Hệ thống lái A   A   A   A
  Transmissions Các loại dây điều khiển     L   L   L
  Operation Time (min) Thời gian thực hiện công việc  80 30 170 30 170 30 170
 
Mã phụ tùngKm x 1,000 (Chỉ số km ) 16121824303642485460
  Safety fasteners     Khóa an toàn I   I   I   I   I   I
638853 Spark plug             Bugi   I R I R I R I R I R
668412/ 6674244 Centre stand / Side stand      Chân chống giữa/chân chống cạnh   L L L L L L L L L L
841213 Drive belt              Dây đai   I R I R I R I R I R
  Throttle control       Điều khiển bướm ga A   A   A   A   A   A
487401 Air filter *    Lọc gió *   C C C C C C C C C C
82635R Oil filter    Lọc dầu R I I I R I I I R I I
  Mesh oil filter   Lưới lọc dầu C C C C C C C C C C C
  Valve clearance        Khe hở xupap   A   A   A   A   A  
  Electrical system and battery   Hệ thống điện va ắc quy I I I I I I I I I I I
  Cylinder ventilation system        Hệ thống thông gió xy lanh         C       C    
781120/ 666558 Left brake lever/ Right brake lever Tay phanh bên trái và bên phải L   L   L   L   L   L
  Brake fluid **      Dầu phanh ** I I I I I I I I I I I
  Engine oil *            Dầu động cơ * R R R R R R R R R R R
  Hub oil     Dầu ổ trục R R R R R R R R R R R
  Headlight direction adjustment       Điều chỉnh hướng đèn pha     A   A   A   A   A
651253 Brake pads   Má phanh I I I I I I I I I I I
  Sliding shoes / CVT rollers  Má phanh trượt/ Trục CVT   I R I R I R I R I R
  Tyre pressure and wear         Áp suất lốp và hao mòn I I I I I I I I I I I
  Vehicle road test              Kiểm tra xe trên đường I I I I I I I I I I I
CM075505 Odometer gear       Bánh răng công tơ mét     L   L   L   L   L
667409/ 667407 Front suspension/ Rear suspension Hệ thống treo trước và sau     I   I   I   I   I
  Steering     Tay lái A   A   A   A   A   A
   Transmission elements Các bộ phận truyền động     L   L   L   L   L
  Operation Time Thời gian thực hiện 80 95 160 95 175 95 160 95 175 95 160
 
Mã phụ tùngKm x 1,000 (Chỉ số km ) 16121824303642485460
  Safety fasteners  Khóa an toàn I   I   I   I   I   I
638853 Spark plug      Bugi   I R I R I R I R I R
6667014/ 6663494 Centre stand / Side stand       Chân chống giữa/ Chân chống cạnh   L L L L L L L L L L
841213 Driving belt            Dây đai   I R I R I R I R I R
  Throttle control       Điều khiển bướm ga A   A   A   A   A   A
875525 Air filter * Lọc gió *   C C C C C C C C C C
82635R Oil filter Lọc dầu R R R R R R R R R R R
  Mesh oil filter     Lưới lọc dầu C C C C C C C C C C C
  Valve clearance     Khe hở xupap   A   A     A     A  
  Electrical system and battery  Hệ thống điện và ắc quy I I I I I I I I I I I
  Cylinder ventilation system         Hệ thống thông gió xy lanh         C       C    
651034/ 666558 Left brake lever/ Right brake lever Tay phanh bên trái và bên phải L   L   L   L   L   L
  Brake fluid ** Dầu phanh ** I I L I I I I I I I I
  Engine oil *  Dầu động cơ * R R R R R R R R R R R
  Hub oil    Dầu láp R I I I R I I I R I I
  Headlight direction adjustment      Điều chỉnh hướng đèn pha     A   A   A   A   A
651253 Brake pads       Má phanh I I I I I I I I I I I
  Sliding shoes / CVT rollers      Bi côn   I R I R I R I R I R
  Tyre pressure and wear      Áp suất lốp và hao mòn I I I I I I I I I I I
  Vehicle road test     Kiểm tra xe trên đường I I I   I I I I I I I
56147R Odometer gear     Bánh răng công tơ mét     L   L   L   L   L
58578R/ 666270 Front suspension/ Rear suspension Hệ thống treo trước và sau     I   I   I   I   I
  Steering     Tay lái A   A   A   A   A   A
  Transmission elements Các bộ phận truyền động      L   L   L   L   L
  Operation Time Thời gian thực hiện 80 95 160 150 175 95 160 95 175 95 160
 
Mã phụ tùngKm x 1,000 (Chỉ số km ) 15101520253035404550556065707580
  Ổ bi côn sau     L   L   L   L   L   L   L   L
  Khóa an toàn I   I       I       I       I    
639687 Bugi     R   R   R   R   R   R   R   R
58545R Chân chống chính   L L L L L L L L L L L L L L L L
842009 Dây đai       R     R     R     R     R  
  Điều khiển bướm ga A   A   A   A   A   A   A   A   A
829258 Lọc gió/ lọc CVT     C   C   C   C   C   C   C   C
82635R Lọc dầu R   R   R   R   R   R   R   R   R
  Khe hở xupap         A       A       A       A
  Hệ thống điện và ắc quy I   I   I   I   I   I   I   I   I
  Mức nước làm mát ** I   I   I   I   I   I   I   I   I
  Dầu phanh * I   I   I   I   I   I   I   I   I
  Dầu động cơ R I R I R I R I R I R I R I R I R
  Dầu ổ trục R   I   R   I   R   I   R   I   R
651253/ 665842 Má phanh I I I I I I I I I I I I I I I I I
  Má phanh trượt/ trục lăn CVT     R   R   R   R   R   R   R   R
  Áp suất lốp và hao mòn I   I   I   I   I   I   I   I   I
  Kiểm tra xe trên đường I   I   I   I   I   I   I   I   I
58515R/ 58518R Hệ thống treo trước và sau I   I   I   I   I   I   I   I   I
  Tay lái A   I   I   I   I   I   I   I   I
  Thời gian thực hiện 70 10 100 40 130 10 130 10 130 40 130 10 140 10 130 40 130
 
Mã phụ tùngChỉ số Km161218243036424854606672
564682/497041 Tay phanh bên trái và bên phải L   L   L   L   L   L   L
564417 Ống dầu phanh                         R
  Mức dầu phanh*** I I I I I I I I I I I I I
647073 Má phanh I I I I I I I I I I I I I
  Hệ thống thông gió xy lanh         I       I       I
82645R Dây đại   I R R I R I R I R I R I
  Hệ thống điện và ắc quy I I I I I I I I I I I I I
  Điều chỉnh hường đèn pha     I   I   I   I   I   I
  Dầu láp R I I I R I I I R I I I R
  Tốc độ không tải* A   A   A   A   A   A   A
56143R Bánh răng công tơ mét     L   L   L   L   L   L
431242R Loc dầu   R R R R R R R R R R R R
  Khóa an toàn I   I   I   I   I   I   I
  Bugi         R       R       R
38027 Tay lái A   A   A   A   A   A   A
  Hệ thống treo trước và sau     I   I   I   I   I   I
601922/CM065803 Điều khiển bướm ga A   A   A   A   A   A  
  Các bộ phận truyền động              
  Điều kiện lốp và hao mòn   I I I I I I
  Áp suất lốp  I I I I I I I I I I I I I
  Bi văng   I I I I I I I I I I I I
  Kiểm tra xe và phanh I I I I I I I I I I I I I
834741 Lọc gió*   C C C C C C C C C C C  
  Dầu động cơ I R R R R R R R R R R R R
  Khe hở xupap I R R R R R R R R R R R R
  Thời gian thực hiện  90 80  150  80  160  80  150  80 160 80  150  80  160